Information från Lärarhögskolan angående VFU HT2015

Nedanstående information kommer från Lärarhögskolan, och vänder sig till alla studenter som ska ut på VFU till hösten. Ni har säkert hört talas om de övningsskolor som införs på prov i hela landet, här kommer lite info från Lärarhögskolan: 

Information om övningsskolor och VFU-skolor

Bakgrund

Lärarhögskolan deltar sedan hösten 2014 i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, eller förskollärarexamen https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20142-om-forsoks_sfs-2014-2/?bet=2014:2.

Deltagandet innebär att en del studenter redan från 2015 kommer att placeras vid övningsskola/övningsförskola men att merparten kommer att placeras vid reguljär VFU-skola.
Lärarhögskolan vid Umeå universitet har under hösten 2014 och våren 2015 skrivit avtal med kommunerna Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik samt fristående skolor/friförskolor inom dessa kommuner om deltagande för ett begränsat antal övningsskolor/förskolor. Under senare delen av våren 2015 kommer även avtal med kommuner i inlandet att diskuteras.

Enligt avtal ska Lärarhögskolan vid Umeå universitet använda ett begränsat antal övningsskolor eller övningsförskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid varje skola. Lärarhögskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet med övningsskolor eller övningsförskolor så att verksamheten, när den avslutas 2019, omfattar minst hälften av lärosätets studenter inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet (F-3 och 4-6) samt Ämneslärarprogrammet.

Att studenter vid Umeå universitets lärarutbildning ska erhålla en kvalitativt likvärdig verksamhetsförlagd utbildning(VFU), oavsett placering vid övningsskola/övningsförskola eller reguljär VFU-skola är en självklarhet. Samtliga studenter ska möta kvalificerade handledare, delta i utmanande skolaktiviteter och ges utrymme för, reflektera över och möta konstruktiv kritik kring eget pedagogiskt arbete. Dock är allt detta idag inte förordningsmässigt styrt beträffande den verksamhetsförlagda utbildningen. Häri ligger skillnaden då du som student vid övningsskola/övningsförskola förväntas möta:

·         En högre koncentration av studenter vid respektive skola/förskola.
·         Utbildade handledare. Enligt avtal ska handledare ha eller under försöksverksamheten delta i, en utbildning om minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. Handledarutbildningen är ett krav för deltagande övningsskolor/övningsförskolor till skillnad från reguljära VFU-skolor som har utbildningen som en rekommendation.
·         En skola där all personal är delaktig och som därigenom möjliggör bredare erfarenhetsutbyten med såväl andra studenter som fler lärare.


Studenter placeras i övningsskola/övningsförskola efter slumpmässigt urval. Lärarhögskolans målsättning är att samtliga studenter inom ovan nämnda utbildningar någon gång under sin utbildning har tillbringat en period av sin VFU vid övningsskola/övningsförskola. Att en student blir placerad vid en övningsskola/övningsförskola under den första VFU-perioden innebär inte per automatik att man återplaceras vid samma övningsskola/övningsförskola under nästkommande VFU.

Har du minsta fundering kring övningsskolor, hur det går till och hur det eventuellt påverkar dig, hör då av dig till studentombudet på UmPe så kan jag antingen förklara vidare eller skicka vidare din fråga till Lärarhögskolan.