Studentrepresentation 2016/2017Påverka din utbildning – bli studentrepresentant!

Studentrepresentation är en studentfacklig rättighet som är inskriven i högskolelagen:

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation

Högskolelagen, kap 2, 7§, (1992:1434)

Umeå Studentkår tillsätter därför studentrepresentanter i sammanhang där frågor av betydelse för utbildningen och dess villkor behandlas. Detta gäller samtliga sammanhang – allt ifrån beslutande till beredande organ.

Lärarhögskolan har på grund av detta ett antal platser inom olika råd och organ som är avsedda för studenter. Detta gäller till exempel lärarhögskolans olika programråd där två platser i respektive råd är avsedda för studenter.

I uppgiften som studentrepresentant ingår att delta med hög närvaro på möten och att komma väl förberedd. Vid möten förväntas man kunna ge respons på de frågeställningar som finns på dagordningen och att representera inte bara sig själv som ensam student utan förmedla ett gemensamt studentperspektiv för alla som läser mot lärarhögskolan. För att kunna utföra denna uppgift krävs det att man arbetar för ett gott samarbete med övriga studentrepresentanter och med den centrala utbildningsbevakaren för sin sektion. Av den anledningen sammankallas alla studentrepresentanter varje månad till ett samverkande utskott bestående av studentrepresentanter och utbildningsbevakare. Vid detta utskott diskuteras och förbereds frågor som antingen dykt upp/kommer att dyka upp vid något av de organ som studentrepresentanterna sitter vid eller frågor som studenterna själva vill driva.

Nedan följer en beskrivning av de organ som studentrepresentanter har möjlighet att delta vid samt en lista på tillsatta och vakanta poster. Om du är intresserad av att bli studentrepresentant kontakta utbumpe@umeastudentkar.se

Lärarutbildningsrådet

Lärarutbildningsrådets uppgift är att för styrelses och rektors räkning bereda icke programspecifika eller övergripande programgemensamma utbildningsfrågor inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Rådet består av programrådsordförande, en utbildningsbevakare från Umeå studentkår och en studentrepresentant.                 

Programråd

Det finns 5 stycken programråd vid Lärarhögskolan som ansvarar för de olika programmen. Dessa är programrådet för förskollärare, grundlärare, ämneslärare, Syv och yrkeslärare, och specialpedagoger och speciallärare. Vid respektive råd finns två platser för studentrepresentanter, förutom vid programrådet för Syv och yrkeslärare där platsfördelningen är 2 syv-studentrepresentanter och 1 yrkeslärarstudentrepresentant.           

NMD:s utbildningsråd                       

Rådet leds av studierektor med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Det består av lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Rådet är ett beredande och rådgivande organ i frågor som syftar att få god kvalitet i grundutbildningen och verkar för att nå målen i verksamhetsplanen. Uppgifter är bland annat att granska kursplaner och att delta i formulerandet av olika styrdokument såsom verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och verksamhetsberättelse. I rådet finns plats för en studentrepresentant.TUV: utbildningsutskott

Precis som NMD:s utbildningsråd består TUV:s (tillämpad utbildningsvetenskap) utbildningsutskott av lärare som undervisar i ämnet. Rådet är beredande och rådgivande för frågor som handlar om grund och avancerad utbildning. I utskottet finns två platser för studentrepresentanter.

Regionala samverkansrådet               

Det regionala samverkansrådet består av lärarhögskolans ledning, en lärarrepresentant inom forskning samt en som representerar lärarutbildningen. Utöver detta deltar även skolhuvudmän från regionen (Skellefteå, Umeå, Lycksele, Ö-vik och Vännäs) samt en rektor från en friskola (Umeå). Rådet behandlar en mängd frågor som rör lärarutbildningen och samverkan i stort i frågor som rör exempelvis flexibla lärarutbildningar, utveckling av modeller för praktiknära forskning, VFU-frågor osv. I rådet finns plats för en studentrepresentant.

Strategiska styrgruppen                     

Den strategiska styrgruppen ansvarar för utvecklingen av försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor i Umeå, Skellefteå, Lycksele, Ö-vik och Vännäs. Försöksverksamheten är ett regeringsuppdrag och pågår t o m 2020. Gruppen består av representanter från Lärarhögskolan, två lärarrepresentanter från TUV och NMD, samt skolhuvudmän från regionen. Målet är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten. I Gruppen finns plats för en studentrepresentant.

Lärarhögskolans styrelse
- Byron Serrano Morales (ordförande UmPe), umpeordf@gmail.com
- Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe), utbumpe@umeastudentkar.se


FBM (föreståndarens beslutsmöte) 
 - Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe), utbumpe@umeastudentkar.se


LUR (Lärarutbildningsrådet)
- Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe), utbumpe@umeastudentkar.se
- Elsa Wärnsäter


Programrådet för förskollärare
- Anna Holmström (studentrepresentant) annahlovisa@gmail.com
- Elsa Wärnsäter (studentrepresentant) elwa0053@student.umu.se


Programrådet för grundlärare
Byron Serrano Morales, byron.serrano@hotmail.se
- Anna Rosqvist (studentrepresentant) Anna.rosqvist94@gmail.com


Programrådet för ämneslärare
- Charlotte Häggström (studentrepresentant) chha0037@student.umu.se
- Ellen Söderberg (studentrepresentant) lnsoderberg@gmail.com


Programrådet för SYV

- Karoline Långström (studentrepresentant) miss_@live.se
- Sandra Rådahl (studentrepresentant) sandraradahl@gmail.com


Programrådet för spec.ped/spec.lär.
- Studentrepresentant Vakant 

- Studentrepresentant Vakant


Estetiska
- Studentrepresentant vakant
- Studentrepresentant vakant


NMD:s utbildningsråd
- Studentrepresentant vakant


Prefektens beslutsmöte (NMD)
-Kristel Torgrimsson (studentombud Umpe) utbumpe@umeastudentkar.se


Peddans utbildningsutskott 
- Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe) utbumpe@umeastudentkar.se
- Frida Annuswer (studentombud Betsek) utbsam2@umeastudentkar.se


TUV: utbildningsutskott
- Studentrepresentant Vakant
- Studentrepresentant Vakant


Språkstudier GA-rådet
- Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe) utbumpe@umeastudentkar.se


Husråd för Naturvetarhuset och Lärarutbildningshuset
- Kristel Torgrimsson (studentombud UmPe) utbumpe@umeastudentkar.se

Studerande arbetsmiljöombud (SAMO) Hectos:
- Pontus Backman, Pontus.backman@hotmail.com


Studerande arbetsmiljöombud (SAMO) Tuff:

- Axel Pettersson axel.pettersson@hotmail.com

Studerande arbetsmiljöombud (SAMO) Smisk: