Spendium för dig från Göteborg

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens årliga stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som
  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stift
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast student som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examinieras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.


Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökningshandlingar märkt med dnr FS 2.1.7-1393-17 ska lämnas till registrator Umeå universitet via medel@diarie.umu eller Registrator Umeå universitet 901 87 Umeå senast 2017-10-09.